สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
รวม:000